ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი 

ფსიქოთერაპიის თემატურ-პრაქტიკული კურსი
ფსიქოთერაპიული  ტექნიკები და სავარჯიშოები


პროგრამის შესახებ

 • პოსტდიპლომური სასწავლო პროგრამა ფსიქოთერაპიაში
 • აკრედიტირებული საათები და საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი
 • პროგრამაში წარმოდგენილია ეფექტური ფსიქოთერაპიული სკოლების უნიკალური სინთეზი
 • დროში გამოცდილი და ინოვაციური ეფექტური ფსიქოთერაპიული ტექნიკების ნაკრები, რომელის გამოყენებით შესაძლებელია ფსიქოტრავმის, ფობიების, შფოთვითი და პანიკური მდგომაეობების დამუშავება. ასევე, კლიენტის პიროვნული ზრდის ხელშეწყობა. 
 • სასწავლო პროცესსა და თერაპიულ მუშაობას წარმართავენ დარგის ადგილობრივი მოქმედი ფსიქოთერაპევტები, რომლებიც არიან ფსიქოთერაპევტთა ევროპული ასოციაციისა (EAP) და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAIP)  მიერ სერტიფიცირებული სპეციალისტები.

რას მიიღებთ?

 • შეისწავლით კონკრეტული ფსიქიკური პრობლემის დასაძლევად განკუთვნილ ფსიქოთერაპიულ სავარჯიშოებსა და ტექნიკებს
 • ისწავლით ფსიქოტრავმების, ფობიების, შფოთვით და პანიკური მდგომარეობების დამუშავებას
 • გამოგიმუშავდებათ და გაგიუმჯობესდებათ პიროვნული თვითრეფლექსიისა და თვითრეგულაციის უნარი, აღმოაჩენთ თქვენს ფარულ რესურსებს, რომელსაც საკუთარი პიროვნული ზრდისთვის გამოიყენებთ
 • გახდებით მეტად თავდაჯერებული და გაიუმჯობესებთ პროფესიულ პრაქტიკას
 • მოგენიჭებათ, ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAP)-ის მიერ აკრედიტირებული საათები და სერტიფიკატი
 • მყუდრო პროფესიულ გარემოში გაეცნობით საერთო ინტერესების მქონე ადამიანებს, დაამყარებთ  კავშირებს , მიიღებთ პროფესიულ და პირად მხარდაჭერას

პროგრამის კომპონენტები

 • 171 საათი - თეორია და მეთოდოლოგია - სასწავლო/სატრენინგო შეხვედრები
 • 60   საათი ლიტერატურაზე მუშაობა
 • 50   საათი ჯგუფური თერაპია


პროგრამის მიზნები

 • ფსიქოთერაპიის ზოგადი საფუძვლების სწავლება
 • სპეციალისტების გადამზადება და დამხმარე რესურსებით უზრუნველყოფა, რომ მათ თავიანთ პროფესიულ პრაქტიკაში მეტად ეფექტიანად შეძლონ ფსიქიკურ პრობლემებთან მუშაობა
 • ფსიქოთერაპიის სესიის ეფექტური დაგეგმვისა და წარმართვის სწავლება
 • ფსიქოთერაპიისთვის რელევანტური ემოციური მდგომარეობებისა პიროვნების ობიექტური შეფასებისა და  შესაბამისი დასკვნის მომზადების სწავლება
 • ფსიქოთერაპიული პრაქტიკული სავარჯიშოებისა და ტექნიკების სწავლება 
 • თვითრეფლექსიისა და თვითრეგულაციის უნარების გაუმჯობესება

პროგრამა

როგორ აისახება ასაკობრივი გამოწვევები ადამიანის ცხოვრებაზე და როგორ ამოვიცნოთ მათი კვალი  აქტუალურ ფსიქოლოგიურ პრობლემაში ?- ასაკობრივი კრიზისების ფსიქოლოგია  15 საათი


რა კომპონენტებისგან შედგება პიროვნება და როგორ აისახება პრობლემური სიტუაცია მის განვითარებაზე  - პიროვნების ფსიქოლოგია15 საათი


როგორ ავაგოთ და შევინარჩუნოთ სანდო ურთიერთთანამშრომლობა კლიენტთან/პაციენტთან ? როგორ დავგეგმოთ ეფექტური სესია ? როგორ გამოვკვეთოთ აქტუალური პრობლემა ? ფსიქოკონსულტირება - 15 საათი  


რა გავლენას ახდენს ინდივიდის  აქტუალურ პრობლემაზე არაცნობიერი ტენდენციები ? როგორია მათთან მუშაობის სპეციფიკა ? - ფსიქოდინამიკური ფსიქოთერაპია, თეორია და პრაქტიკა - 15 საათი


როგორ აისახება ბაზისური ღირებუელბები და რწმუნებუელბები აქტუალურ პრობლემაზე?  როგორ ვიპოვოთ გზა საკუთარი მე-ს საუკეთესო ვერსიისკენ ? -  ფსიქოსინთეზი -15 საათი


როგორ ვლინდება აქტალურ ფსიქოლოგიურ პრობლემაში ოჯახური სისტემის და ურთიერთობების როლი ?როგორ ვიმუშაოთ ოჯახურ სისტემურ ფაქტორებთან ? - ოჯახური ფსიქოთერაპია -  15 საათი


რა წვლილი შეაქვს აქტუალურ პრობლემაში ინდივიდის უპირობო მიმღებლობას და როგორ ვიმუშაოთ მასთან ? - კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია - 15 საათი


როგორია პიროვნების რღვევის მექანიზმები ? როგორ აღვიდგინოთ მისი  მთლიანობა ? - გეშტალტთერაპია -   15 საათი


რა წვლილი შეაქვს აქტუალურ პრობლემაში დისფუნქციურ ცხოვრებიშეულ ხედვას ? როგორ შევქმნათ ბედნიერებისა და წარმატების ინდივიდუალური მოდელები და გადავიტანოთ ისინი ცხოვრებაში ?-  NLP - ნეიროლინგვისტური პროგრამირება -  15 საათი


როგორ აისახება ინდივიდის პრობლემაზე როლური დისბალანსი და სოციალური სტატუსი? სოციალური სტატუსი, როგორც თვითრეალიზაციის ხელმშეწყობი და/ან ხელშემშლელი ფაქტორი-  ფსიქოდრამა - 15 საათი


როგორ მოქმედებს აქტუალური პრობლემა ინდივიდის ბიო-ფსიქო-სოციალურ ფუნქციონირებაზე და რომელი ინტეგრაცრირებული მეთოდების გამოყენებით შეგვიძლია ფუნქციონირების თითოეული სფეროს გაჯანსაღება? ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია - 15 საათი


რა ეთიკურ- სამართლებრივი ასპექტები უნდა იქნეს გათვალისწინებული კლიენტთან მუშაობის პროცესში? ფსიქოთერაპიის საკანონმდებლო ჩარჩო - 6 საათირატომ ჩვენ?


 • ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის ერთადერთი ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში და ფსიქოთერაპიის დარგში მუშაობისა და განათლების ევროპულ სტანდარტს ამკვიდრებს. სწორედ ამიტომ, ჩვენთან  შეიძენთ ვალიდურ ცოდნას, რაც თქვენთვის სასურველ შედეგზე გაგიყვანთ.


 • ჩვენთან პროგრამას უძღვებიან  გამოცდილი და ევროპული აღიარების მქონე დარგის ადგილობრივი ექსპერტები, მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით, მათი პირადი მდიდარი გამოცდილების გაზიარება დაგეხმარებათ  პრაქტიკის წარმოებისთვის სჭირო უნარ/ჩვევების სწრაფ გამომუშავებაში


 • ჩვენი პროგრამის თეორიულ ნაწილში გაეცნობით და ისწავლით ფსიქოთერაპიის თანამედროვე  აღიარებული მოდალობების სინთეზსს, რის საფუძველზეც გაუმჯობესებთ პროფესიულ პრაქტიკას და შეიძენთ თავდაჯერებულობას 


 • ჩვენი პროგრამა მიმდინარეობს სამუშაო გარემოსგან მოწყვეტის გარეშე, მყუდრო, თბილ და მეგობრულ გარემოში, მოქნილი გრაფიკით (თვეში ერთი შაბათ - კვირა)პროგრამა გაძლევთ პროფესიული და პიროვნული   ზრდის უნიკალურ შესაძლებლობას 


 • ჩვენთან თქვენ ისწავლით დროში გამოცდილი, ეფექტური ფსიქოთერაპიული ტექნიკების გამოყენებით თერაპიული ეფექტის მიღწევას, რითაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება თქვენ პროფესიულ პრაქტიკა, გაიზრდება კმაყოფილი კლიენტების რიცხვი, მომართვიანობა   


 • ჯგუფურ თერაპიას წარმართავს მაია ბეგაშვილი - ფსიქოთერაპიაში ევროპული (ECP მულტიმოდალი, ECIP ინტეგრირებული მიდგომა) და ქართული სერტიფიცირების მქონე ექსპერტი, სუპერვაიზორი და ტრენერი, რაც უზრუნველყოფს თქვენი თვითრეფლექსიისა და თვითრეგულაციის უნარების, ახლობლებთან ურთიერთობისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობების გაუმჯობესებასეს კურსი შენთვისაა თუ ხარ:


ფსიქიატრი
ფსიქოლოგი
ფსიქოკონსულტანტიექიმი
სოციალური მუშაკიროფესიულ განვითარებაზე

 ორიენტირებული სტუდენტიჯანდაცვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტი


ვინ ახორციელებს პროგრამას?

პროგრამას ახორცილებს "ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი", "ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის" (EAP)  ეგიდით.

ჩვენი პარტნიორები არიან

1.ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია - 

European Association for Psychotherapy 

http://europsyche.org/

2. ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია - European Association for integrative Psychotherapy ttp://www.euroaip.eu/

3. .პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგა - 

PROFESSIONAL PSYCHOTHERAPEUTIC LEAGUE - 

http://www.oppl.ru/

ხელმძღვანელი და ტრენერები

მაია ბეგაშვილი 

პროგრამის ხელმძღვანელი  ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის პრეზიდენტი; მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიური ხელმძღვანელი; 

 • ექიმი ფსიქოთერაპევტი (ECP) მულტიმოდალი, პრაქტიკის და სუპერვიზიის წარმოების უფლებით ევროკავშირის ფარგლებში, ECIP (ინტეგრირებული მიდგომა), სუპერვიზორი, ტრენერი https://dendroni.ge/ka/chven-shesakheb/chveni-gundi/article/6697-fsiqoterapevti-maia-begashvili
 • ფსიქოთერაპიაში ქართული სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელიფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკონსულტირების სახლი
 • ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი
 • ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAIP) წევრი და ფსიქოთერაპევტი
 • პროფესიული ფსიქოთერაპიული ლიგის (PPL) ნამდვილი წევრი და ფსიქოთერაპევტი
 • ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი და რეესტრის ფსიქოთერაპევტი (ЕАР)
 • ფსიქოდინამიკური ფსიქოანალიზის, ფსიქოსინთეზის, გეშტალტის, ფსიქოდრამის, ჯგუფური თერაპიის, სპეციალისტი, NLPt ოსტატი, ჰიპნოთერაპევტი, სისტემური ოჯახური ფსიქოთერაპიის სპეციალისტი.

ნინო კობახიძე

მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი

 • ფსიქოთერაპევტი (ECIP ინტეგრირებული მიდგომა) პრაქტიკის წარმოების უფლებით ევროკავშირის ფარგლებში https://dendroni.ge/ka/chven-shesakheb/chveni-gundi/article/71884-nino-kobakhidze
 • "მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის" ადმინისტრაციული ხელმზღვანელი
 • ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი
 • ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAIP) წევრი და ფსიქოთერაპევტი
 • ფსიქოსინთეზის, გეშტალტის, ჰიპნოთერაპიის, კოგნიტურ - ბიჰევიორული თერაპიის, მოკლევადიანი სტრატეგიული ფსიქოთერაპიის, კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპიის     სპეციალისტი

მარიამ გოჩაძე 

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

 • ფსიქოთერაპევტი (ECIP ინტეგრირებული მიდგომა), პრაქტიკის წარმოების უფლებით ევროკავშირის ფარგლებში 
 • კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი
 • ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAIP) წევრი და ფსიქოთერაპევტი
 • ფსიქოსინთეზის, გეშტალტის, ჰიპნოთერაპიის, კლიენტზე ცენტრირებული, ფსიქოდინამიკური ფსიქოანალიზის   სპეციალისტი

ეკატერინე დარსანია 

ტრენერი

 • ფსიქოთერაპევტი (ECIP ინტეგრირებული მიდგომა), პრაქტიკის წარმოების უფლებით ევროკავშირის ფარგლებში
 • სამედიცინო ფსიქოლოგი
 • ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAIP) წევრი დაფსიქოთერაპევტი
 • ფსიქოსინთეზის, გეშტალტის, ჰიპნოთერაპიის, კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპიის   სპეციალისტი

გამოხმაურებები

ღირებულება

სასწავლო კურსის ღირებულება მოიცავს თვეში 

👉

300 ლარი

12 თვის განმავლობაში

სრული კურსის ღირებუელბა

3600 ლარი

სპეციალური შეთავაზება!

მსმენელთა წყვილად (მეგობართან ერთად) მომართვის შემთხვევაში კურსის ღირებულება თვეში

👉

270/270 ლარი

12 თვის განმავლობაში

სრული კურსის ღირებულება(თითოეული ადამიანისთვის)  

3240ლარი

სტუდენტებზე ვრცელდება მუდმივმოქმედი სპეციალური შეთავაზება!

15% ფასდაკლება 👉

255 ლარი

12 თვის განმავლობაში

სრული კურსის ღირებულება 

3060 ლარი

ყურადღება! სტუდენტი,რომელიც დარეგისტრირდება  წყვილად (მეგობართან ერთად) , თვეში გადასახადი იქნება  230/230 ლარი 

წელიწადში 2760 ლარი


მისამართი: კოსტავას47/57


+ 995 599 50 58 98 / 599 94 74 19

mental.academy.geo@gmail.com